home back home front

Klachtenportaal

klachtenportaal


Beren van jouw weg is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de door ons geleverde zorg. Dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Wij hebben de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en Beren van jouw weg.
De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is een standaardprocedure van “Klachtenportaal Zorg’. De basis van de klachtenbehandeling is dat zij samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.
Een klacht over Beren van jouw weg kan als volgt worden ingediend:
Via www.klachtenportaalzorg.nl. U vult het formulier “klacht indienen” in;
Contact via e-mail info@klachtenportaalzorg.nl
Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Vermeldt bij het indienen van de klacht onze naam “Beren van jouw weg” en ID-nummer: 6842
Ook voor het stellen van vragen kunt u terecht bij het “Klachtenportaal Zorg”

Klachtenprocedure “Klachtenportaal Zorg"
Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:
- Ontvangst klacht.
- Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”.
- De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
- De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
- Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager.
- Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie.
- Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissiewordt dat verzoek ingewilligd.
- Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
- De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
- Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
- Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
- De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
- Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.