BEREN VAN JOUW WEG


Beren van jouw weg

Hoogbegaafd

5 levels of giftednessBeelddenkonderzoek

Talent-Vaardig

Opvoeding

DiDo

FLOW-jongeren

Opvang

Peers_4_ParentsVisual Spatial Learner

2E

Creativiteit

Emotionele intensiteit

HB <-vs-> ASS/ADHD

Onderpresteren

TarievenDownloads
Pioneer in 3DVerrijkingswerk voor BEELDdenkers bij
P!T pioneer in 3-D :

OPEN SIM beren van jouw weg

SIFTEO CUBES

MINECRAFT

OSMO

KANO

PRIMO

OCULUS RIFTLinda Kreger SilvermanAllerlei

Dyslexie

klachtenportaal

Hoogbegaafd

Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid?

Nog steeds zijn er meerdere theorieen met betrekking tot hoogbegaafdheid. De meest gangbare die momenteel gebruikt wordt is de theorie van Renzulli, aangevuld met de theorie van professor Monks van de Universiteit van Nijmegen. Renzulli gaat uit van het "drie ringen model", hierbij gaat het om 3 persoonskenmerken:
  • Buitengewone capaciteiten (intelligentie)
  • Doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen (motivatie)
  • Het op originele wijze oplossen of bedenken van problemen; (creativiteit)

Opvallend bij Renzulli is, dat hij spreekt over buitengewone capaciteiten. Hiertoe behoort niet alleen de bovenste 2,5% (IQ>130) maar de bovenste 10% (IQ>120; de meer en hoogbegaafden).

Professor Monks heeft bij deze drie ringen de invloed van buitenaf toegevoegd. Hierdoor ontstond het volgende model:

MonksModel
Bij hoogbegaafdheid gaat het meestal over de zogenaamde academische intelligentie (de "g" factor).
Het aspect creativiteit slaat op de manier waarop je problemen aanpakt. Je bent vindingrijk, zelfstandig en weetgierig.
Het woord motivatie heeft betrekking op je doorzettingsvermogen en de wil om je doel te bereiken. Ook het plezier hebben in een bepaalde taak wordt hiermee bedoeld.
Je omgeving speelt een grote rol bij de ontwikkeling van je talenten. Als je in een gezin woont waarin je gesteund en bemoedigd wordt, kan je hoogbegaafdheid zich ontwikkelen. Als je school inspeelt op je bijzondere begaafdheden, kom je vooruit. De reactie van je vrienden op je speciale gaven is ook van invloed. Het is belangrijk contacten met 'gelijken in ontwikkeling' te onderhouden.
Als er een positief samenspel is tussen de zes genoemde factoren, heb je grote kans dat de aanleg die je in je hebt eruit komt.

Hoogbegaafdheid, het label voorbij.
labelen?

Hoe weet je of je kind hoogbegaafd is?

Op de sites van HIQ en het CBO Vlaanderen is veel te vinden over kenmerken van hoogbegaafde kinderen en hoogbegaafde volwassenen.
Als je zelf vermoedt dat je kind hoogbegaafd is, kan je dit voorleggen aan de leerkracht van je kind en de intern begeleider van de school. De school heeft beschikking over een hoogbegaafdheidsprotocol om je kind te signaleren. Je kan ook zelf een intelligentieonderzoek aanvragen bij een bureau om je kind te laten testen.

Voor signalering en diagnosticering op school zijn een aantal protocollen beschikbaar; SiDi-3 te vinden op de site van eduforce, het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid en een signaleringsinstrument ontwikkeld door Desiree Houkema (ECHA-specialist; HoogBegaafdheid in-zicht). Deze laatste brengt naast intelligentie ook de mate van begaafdheid in kaart. Daarnaast wordt ter beoordeling voor een eventuele versnelling de VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL) gebruikt van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Vaak komt er niet uit wat er in zit.

Een kind scoort erg hoog op de WISC, maar op school gaat het helemaal niet goed. Een kind wordt herkend als een begaafd kind, maar de WISC laat erg lage scores zien. Het kind haalt A+ scores op de CITO, maar met de methodegebonden toetsen wil het maar niet lukken, of juist andersom. Het kind behaalt goede cijfers in de klas, maar de CITO scores zijn bar slecht. Wat kan hier aan de hand zijn? Hoogbegaafde kinderen kunnen dubbel exceptioneel (twice exceptional, 2E) zijn. Dat wil zegen dat zij naast hoogbegaafdheid ook bijvoorbeeld dyslexie en/of dyscalculie hebben en/of een visuele denker zijn. Doordat deze kinderen op een andere manier denken en leren, komen ze vaker lager uit op een intelligentietest, of kunnen ze de schoolse manier van leren maar niet oppakken. Dit kan ook gebeuren wanneer het kind extreem begaafd is.

Hoe kom je er achter hoe begaafd je kind is? Hiervoor heeft Deborah Ruf de "5 levels of giftedness". Door goed te kijken naar je kind, kun je als ouder een inschatting maken van de begaafdheid van je kind.

Waarom versnellen?


  • ECHT