home back home front

P!T Peers In Tilburg

Opvang Tilburg, voor begaafde/getalenteerde jongeren.

Beren van jouw weg biedt op kleinschalig niveau opvang aan in de regio Tilburg.
Een groep leerlingen met een (zeer) hoog denk/creatief vermogen passen vaak niet goed genoeg in het relatief rechtlijnige onderwijssysteem om een diploma te kunnen halen. Hun complexe ondersteuningsbehoefte wordt binnen het passend onderwijs en de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg onvoldoende (h)erkend en bediend, waardoor veel van de begeleiding niet het gewenste effect heeft.
Deze jongeren vallen in een gat, worden depressiever en vallen uit het systeem.

P!T Peers In Tilburg is bedoeld voor deze begaafde/getalenteerde jongeren, waarbij om uiteenlopende redenen sprake is van schooluitval of dreigende schooluitval. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer:

 • de school het kind geen passende begeleiding (meer) kan bieden;
 • het kind zich op school erg ongelukkig voelt waardoor verder verblijf even niet meer haalbaar is;
 • de leerling faalangstig is;
 • er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
 • het kind op didactisch-, sociaal- en/of gedragsmatig niveau niet kan voldoen aan de beschreven en onbeschreven eisen die de omgeving stelt;


 • Wij bieden:

 • een kleine, rustige, gestructureerde en veilige omgeving waardoor de jongere weer tot leren kan komen;
 • ondersteuning in het (verder) ontwikkelen van hun (creatieve) talenten;
 • ondersteuning in de sociale en emotionele noden van de jongere;
 • samen zoeken naar passender onderwijs;
 • ontwikkelen van de executieve vaardigheden bij de jongere, zodat hij of zij herplaatst kan worden of kan integreren binnen een (andere) school of een andere vorm van onderwijs.

 • Naast deze algemene doelen kunnen ook individuele doelen worden afgesproken.

  Werkwijze en locatie (crisis)opvang
  De tijden van de opvang zijn op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 13:00 uur en op vrijdag van 12:00 uur tot 16:00 uur. De opvang vindt plaats in een kleine setting waarbij de groep uit maximaal 6 kinderen bestaat. Per dag zijn er (naar gelang het aantal jongeren) twee begeleiders aanwezig. Daarnaast is het mogelijk om individuele begeleiding in te zetten waar nodig.

  De medewerkers bij de opvang zijn universitair geschoold in biologie, economie, psychologie met als specialisatie begaafdheid en depressie, pedagogiek (onderwijsbevoegdheid) met een master in educational needs, ECHA specialist in gifted education en wereldspelexpert. Ze hebben meer dan 14 jaar ervaring in het werken met onderpresterende (hoog)begaafde creatieve jongeren.

  drs. ing. Marita W. van den Hout MSEN

 • ECHA specialist hoogbegaafdheid
 • Medewerker opvang
 • Ambulant begeleider
 • Specialist in Educational Needs
 • Bioloog

 • drs. Lennart M. van Dijk MSc

 • psycholoog (klinische psychologie/gedrag, specialisatie hoogbegaafd en depressie)
 • Medewerker opvang
 • Ambulant begeleider
 • Econoom


 • Vergoeding
  Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de financiering. Nadat een leerling wordt aangemeld wordt bekeken hoe het verblijf financieel mogelijk gemaakt kan worden. Momenteel wordt de begeleiding mogelijk gemaakt door een PGB, of ouders/verzorgers betalen zelf. Een PGB kan aangevraagd worden bij de gemeente of MEE, of een verwijzing via een (jeugd)arts.
  Wij streven ernaar dat leerlingen ook door school van herkomst, de leerplichtambtenaar of andere betrokken hulpverleners kunnen worden aangemeld binnen de (crisis)opvang.